ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

1. Verkoper

De Geknipte Stof (ondernemingsnummer BE0655.712.971) met maatschappelijke zetel te Wichelsesteenweg 30, 9340 Lede wordt gerund door Carmen Bloem.

2. Toepassing

Het plaatsen van een bestelling houdt uw akkoord in met de leverings- en betalingsvoorwaarden. De Geknipte Stof behoudt zich het recht om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

3. Prijzen

Al onze prijzen op de website zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten, bij uitzondering van bepaalde acties duidelijk vermeld op de site. De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling wordt verzonden. Binnen België betaal je 5,00€ voor bestellingen beneden 55€. Vanaf 55€ wordt je bestelling gratis geleverd. Aanbiedingen gelden zolang ze op de website zijn opgenomen. Prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. De Geknipte Stof kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk of zetfouten.

4. Bestelling

Na het plaatsen van je bestelling, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar binnen de twee werkdagen bericht van.

5.Overeenkomst

De overeenkomst tussen De Geknipte Stof en de klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door De Geknipte Stof op haalbaarheid is beoordeeld. De Geknipte Stof behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.

6. Betaling

Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan je kiezen tussen verschillende betaalmogelijkheden. Betaal je via overschrijving dan worden de goederen gedurende 7 dagen gereserveerd. Hebben we na 7 dagen nog geen betaling ontvangen, dan worden de goederen opnieuw te koop aangeboden. Je wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

7. Levering

Na ontvangst van de betaling, wordt het pakje binnen de twee werkdagen geleverd. OPGELET: bij betaling via overschrijving kan het enkele dagen duren voor het bedrag op onze rekening staat. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging veroorzaakt door de verkoper. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de koper.

8. Verzakingsrecht – retourneren

Je hebt het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na de levering van de producten. Wil je van dit recht gebruik maken, dan moet je de goederen in originele staat en verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar De Geknipte Stof, Wichelsesteenweg 30, 9340 Lede, België. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de artikelen in ons bezit hebben. Het retourneren van meterwaren is slechts mogelijk vanaf een minimum lengte van 50cm. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen.

9. Klachten

Klachten in verband met foutieve levering worden in aanmerking genomen als ze binnen de acht dagen na levering worden gemeld. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden (info@degekniptestof.be). Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

10. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

11. Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz... op de internetsite van degekniptestof.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

12. Persoonsgegevens

Door het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien je hiertoe uitdrukkelijk akkoord ging. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. Je hebt te allen tijde het recht om je te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie kan je je wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

13. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbank van Gent is exclusief bevoegd.